Küsimuste tüübid

Uurimuses võib sisalduda 10 erinevat tüüpi küsimust - alustates valikvastustega küsimustest ja hinnanguskaaladest, kus on võimalik välja uurida vastajate arvamused, väärtused ja vajadused.

Informatsioon vastajate kohta
Sugu
Vanus
Kus Te elate?
Amet
Haridustase
Rahvus
Saate ise valida, millist informatsiooni koguda vastajate kohta enne kui nad osalevad uuringus. Kui tahate läbi viia anonüümset uuringut, võite jätta kõik väljad tühjaks või täita vaid need, mis annavad vastajate kohta üldist informatsiooni (näiteks vanus ja sugu).
1) Valikvastusega küsimus (üks vastus lubatud)
Mis on Teie kõrgeim läbitud haridustase?
Kasutage seda küsimuse tüüpi, kui ainult üks vastusevariant on õige ja te soovite, et vastaja valiks vaid ühe, tähtsaima vastuse.
2) Valikvastusega küsimus (mitmed õiged vastused lubatud)
Lähima kolme aasta jooksul tahaksin rohkem tähelepanu pöörata: (mitmed võimalikud vastused)
Kasutage seda küsimuse tüüpi, kui rohkem kui üks vastus on õige või te soovite teada saada antud vastaja kõiki tähtsamaid vastusevariante.
3) Avatud tekstiga küsimus
Milliseid väärtusi väärtustatakse sinu meelest tänapäeva ühiskonnas?
Vastaja võib antud küsimusele vastata vabas vormis tekstiga.
4) Hinnanguskaala
Arvan, et söön igapäevaselt piisavalt tervislikku toitu:
 12345 
Ei ole nõus     Olen nõus
Hinnanguskaala aitab välja uurida vastajate arvamusi esitatud küsimuse kohta.
Võite vabalt määrata mõõteskaala, näiteks: meeldib- ei meeldi; huvitav- ebahuvitav; kõrge- madal; võite määrata ka skaala suuruse (kuni 15 hindeni).
5) Vastusemaatriks
Palun hinnake koolitust
 Väga hea Hea Keskmine Halb
Koolitaja sooritus    
Koolitaja teadmised    
Ettevalmistatud esitlus    
Välja jagatud materjalid    
Võimaldab mõõta mitmeid aspekte (näiteks koolituste või telekanalite puhul) läbi kindlate kriteeriumite. Kriteeriume saab määrata vastavalt: mitte kunagi-harva-tihti- alati; halb- keskmine- hea- väga hea; jah- ei- ei tea.
6) Hierarhiline küsimus (järjesta vastused 1st...)
Hinnake, mida hindate kõige rohkem oma elus (1 - kõige tähtsam; 8 - vähima tähtsusega.)
  Karjäär
  Pere
  Sõbrad
  Armastus
  Tervis
  Füüsiline atraktiivsus
  Võim (ühiskondlik staatus)
  Religioon
See küsimus nõuab vastusevariantide järjestamist nende tähtsuse järjekorras - pane esimesele kohale tähtsaim ja viimasele vähemtähtsaim vastus. See küsimus on kasulik vastajate väärtussüsteemi väljaselgitamisel.
7) Küsimused, kus vastusevariantideks on kujutised
Millises ruumis sooviksite, et üritus edaspidi toimuks?
Küsige küsimus ja kasutadega vastusevariantidena kujutisi. Näiteks, saate küsida, milline kujutis on ligitõmbavaim. Lisaks saate määratleda kas ainult üks vastus on lubatud või on mitmed võimalikud vastusevariandid.
8) Kuupäeva küsimus
Millal Te käisite viimati erialastel koolitustel?
Kasutage seda küsimust, et saada vastus kuupäeva formaadis näiteks, et saada teada vastaja sünnikuupäeva.
9) Informatsiooniväli
See lubab pakkuda oma vastajatele informatsiooni vaba teksti formaadis. Näiteks, et teatada uuringu esimese osa lõppemisest või, et öelda aitäh uuringu lõpus.